مدیر خانه سلامت و محیط زیست

 خانم شادی جی بوئی
کارشناس مهندسی بهداشت محیط

 

پونک ، خیابان میرزا بابایی ، خیابان عدل ، بلوار کمالی ، خیابان فتح شمالی ، سمت چپ روبروی بوستان نیایش

44415807

punak.shomali@gmail.com

10004831745193

pounakshomali@